Cinler | Bilinçaltı “saklı kişilikler”

cinler-bilincaltiBilimsel düşünüş metodunda bir kural vardır. Bir olguyu (ör: cinleri) açıklayabilmek için “n” tane unsur yetiyorsa o fenomenin “n”’den fazla elemanla açıklanmaya çalışılması gereksiz olacak ve bu unsurlar çözüme eklenmez (Tutumluluk Yasası, Occam’ın Usturası [parsimony principle]). Mevcut açıklamalar sorunu/konuyu çözemediği takdirde ek açıklamalar, yeni kavramlar, boyutlar vs. işin içine sokulur, dâhil edilir. cin.

Cin efsaneleri

Bu bağlamda, insanların yüzlerce yıldır yaşayageldiği doğaüstü, olağanüstüymüş (!) gibi gözüken birtakım fenomenlerin cin adı verilen, insandan ayrı görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiğine inanılmış, yaşanılan öykülerle insanlar korkmuş, bu rivâyetler birçok milletin inanışına, örfüne girmiş, ötedeki kötü varlıkların kaçırılmaları için kuvvetli nefeslerle üflenegelmiş. Asıl korkulması ve korunulması gerekenin kişinin kendisini Allâh’tan ayrı düşüren “saklı alt kişilikleri” olduğu ise sembolik anlatımların mota mot anlaşılmasıyla fark edilmemiş.

Gelenekten alınan şartlanmalarla kutsal metinlere yapılan tek yönlü ve dar bakış açısıyla, anlatılan mecazlar elbette olduğu gibi, üzerinde düşünülmeden kabul edilip kelimelere takılıp kalındığından işin ruhu, neye işâret edilmek istendiği kaçırılıyor. 1400 yıl öncesinin bilinç düzeyleri için normal karşılanabilecek bu durum, içinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı”nın insanları için artık geçerli olmamalı.

Bizlere 1400 yıl öncesinin kelimeleriyle (hoş gelen/korkutan) hikâyeler/masallar okuyalım, dinleyelim diye değil, üzerinde “Derinlikli Düşünerek” akıl edelim (bağlantıları kuralım/sistemde yerine koyalım/parçayı bütüne yerleştirelim) diye bu semboller, metaforlar verilmiştir. Mecâz yığınlarından oluşturulmuş bir inanç Ortak Aklın (≈Bilim) feneriyle çelişir. Bilim elbette her şeyi açıklayamamıştır; ama bilim insanlarının artık şüphe etmediği bulgularını “her şeye olan bakış açımızda” çok iyi bir el feneri olarak kullanma hakkımız var. Bu bakış açısı olmadan din mecazlar/hayaller yığını olarak kalır ancak.

Cin kavramına güncel bakış!

Cin ve cinnî vakalar konusunu Ortak Aklın bilgi birikimi ile içe/öze/insana dönük olarak yorumlamak gerekirse…

Bu gün modern psikiyatri, psikoloji ve nöroloji bilimlerinin sunduğu veriler, insan beyninin ve dolayısıyla zihninin (karanlık bilinçaltı ve ışıltılı üst bilinçdışı boyutlarıyla beraber) derinliklerini çözme yolunda büyük adımlar attı. Bir zamanlar olağanüstüymüş gibi gözüken psikolojik hastalıkların, sorunlarımızın çarelerini bulmasının yanı sıra, gündelik veya farklı bilinç hâllerinin (meditasyon, vecd gibi derin boyutlarımıza âit hâller de dâhil), bilinçaltımızın karanlık mahzenlerinde saklı, bastırılmış duygularımızın, çekirdek inançlarımızın, alt kişiliklerimizin, atalarımızın ilkel dönemlerinden miras dürtülerimizin, gölgelerimizin tahlillerini de beynin nörobiyolojisine dayalı olarak doyurucu bir şekilde yapmış ve yapmakta da.

Damardan verilecek herhangi bir uyuşturucu ilaç, kanımızdaki hormon seviyesinin değişmesi veya sinir ağlarında oluşan herhangi bir hasar ile anormal zihinsel durumların, kişilik bölünmelerinin/değişmelerinin meydana gelebileceğini bilmekteyiz. Peki, hissedilen, yaşanılan her şeyin beyindeki sinir ağlarının yapılanma şeklinden kaynaklandığı bulunmuş iken insandan/beyninden ayrı ek bir kavram oluşturmaya, açıklama yapmaya gerek var mı Tutumluluk yasası (Occam’ın Usturası) gereği?

Beyindeki Cin

Beyin küçümsenemeyecek, göz ardı edilemeyecek derecede olağanüstü bir hafızaya sahip. Benliğimizin alt katmanlarında da olağanüstü miktarda, kişiye saklı (= cin ), farkında ol(a)madığımız, depolanmış yığınla veri var. İnsanın kendi beyninden ayrı, bir takım -ötedeki cin -lerin yaptığına inanılan bütün gerçek olayları (şizofreni, bölünmüş kişilikler, sanrılar vs.) insan beyni zâten üretebilmekte.

Kuran’da Cin

Kur’an, cin kavramı ile ek ve gereksiz bir açıklama getirmeyip, insanın bilinçdışındaki kendisinin bile farkına varamayabileceği saklı alt kişiliklerinden bahsediyor kanaatimce.. Ötede, ayrıca cin ler varmış gibi anlatılması ise üslup gereği. Kur’an kıssalarındaki anlatımların “varlıktaki hâl/psikolojik/iç dünyaya ait dilinin (Mantıkut Tayr = kuş dili) bizim dilimize çevirisi olduğu” anahtarını unutmamak gerek. Zihin/ego/dünya hayatı diline bu tarz alegorik, metaforik, öyküleyici anlatım biçimleriyle tercüme ediliyor.

Kutsal olarak etiketlenen metinler vasıfsız olan Gerçeğin/Hakîkat’in 4 boyutlu uzay-zamana mahkum zihinlerimiz için Hakîkat Yaşamı ve Bilgisi‘nin açığa çıktığı bireyden bizlere yapılmış mecburi sembolik anlatımlardır, ki anahtarı da gene aynı Kutsal olarak etiketlenen Bilgi kaynağında veriliyor. Bu anahtar kullanılmadan âyetlere yapılan yorumlar tamamen ötedeki bir Tanrı anlayışına dayalı olacağından yüzeysel ve bilimsel verilere aykırı olacak. Görünürdeki Din ve Bilim çatışmasının nedeni de bu nokta ne yazık ki! 

Benzer şekilde “Şeytan” kelimesi ile kavramlaştırılan ve kişileştirilen varlık da insan beyninden/zihninden ayrı bir varlık olmayıp, bizleri “TEK olan VARLIK’tan ayrıyız” programına uyduran en büyük cin kişiliğimiz“varsayımsal benliğimiz”. Kendimizi TEK olan VARLIK’tan, BÜTÜN’den ayrı hissettiren Egomuz, cin lerimizin (saklı alt kişiliklerimiz) bir birleşimi.

Bu bakış açısına göre, Kur’an “ins ve cin” terimlerini aynı varlığın (zihnimizin) iki ayrı yönü olduğu için çoğu kez beraber kullanıyor. İnsanın herkes tarafından algılanan, gündelik bilinç hâline ve bu haldeki kişilere “ins” denilir, Kur’an’da. Cin olarak Kur’anın anlattığı ise insan zihninin, bilinçaltındaki saklı alt kişilikleri ve saklı alt kişiliklerin hükmünde yaşayan insanlar.

Cinlerin genetik aktarımı

Atalarımızdan miras yoluyla genetiğimize giren bilgilerle ve doğduktan sonra da çevre şartlanmasıyla (özellikle ilk 6 yaş döneminde) oluşturduğumuz “saklı alt kişilikler, dürtüler, kalıplaşmış inançlar” yeryüzündeki ezici çoğunluktaki kişilerin “ins yönünü”, yani gündelik bilinçlerini hükmü altına alan (“Ey cin topluluğu, ins-lerin çoğunu hükmünüz altına aldınız” âyeti) yönlerine ise, kelime anlamı “gizli, saklı” olan ve dalgasal (enerji/nar) yapıdaki cin terimi ile işâret edilir.

Bilincimizde açığa çıkan düşünceler, aklımıza gelen fikirler, davranışlarımızın çoğu bu bilinçaltı programları doğrultusunda açığa çıkar. Hatta insanda öyle saklı kimlikler vardır ki, örneğin gündelik yaşamında sâkin, eline-diline hâkim olduğunu sanan bir insan, bir futbol maçı izlencesinde farkında olmadan farklı bir kişiliğe bürünerek takımının mağlubiyeti ile beklenmedik öfke/argo patlamaları yapabilmekte. Bu tipte bir olayda, kişi fanatiği olduğu takımını kendi şahsıyla/gücüyle özdeşleştirme, gücünün sembolü yapma cinine sahip olup ortam şartları hazırlandığı için algılama ≈ ins düzeyine çıkıyor.

Dîn, işte bu cin yönlerimizin ehilleştirilmesini/kontrol edilmesini tavsiye etmekte. Yâni, bilinçaltı sakinlerinin ( cin ) farkındalık düzeyindeki kimliğimize (ins) çıkartılıp, tanımlanıp teşhis konulduktan sonra temizlenmesi (“Sultan bir güç (Tefekkür) ile Göğe çıkartıp ŞıHaB ile yakmak” ayeti) farzı (≈ arınmak için şartı). Genetiğimiz ve çevreden gelen programların oluşturduğu karanlık bulutların kapladığı bilinçaltı (≈ ata dîni) aydınlanarak Göklerin (≈ Işıltılı, içsel Farkındalık boyutları/üst bilinçdışı) Krallığından her an gelen zenginlik Tadılamamakta ve Cennet olan varlık Dünya veya Cehennem derekesinde algılanıyor.

Cin alt-kişiliklerini kontrol edebilen İçsel Farkındalık “Huzur/Selamet insanı” anlamında “Süleyman” olarak etiketlenmiş ve anlatılmış. Zihnin en derinlerinde saklı kalmış cinler dâhi Süleymanca kontrol edilebilmekte ve “karıncanın sesini” duyabilme olarak sembolleşmekte. 

Ötedeki Cin, Melek?

Kur’an bir kavrama îman edilmesini istemiş ise, o konuya inanıldığı ve bilindiği takdirde Beyin için maddi, mânevi yararlar var demektir.

Örneğin, “Meleklere iman” nedir, nasıl olmalı ve niye inanmalıyız?

Gökten yere kanatlarıyla inip çıkan bir takım tasavvurlara “melek” diye inanmanın faydası nedir?

Bizler ötelere attığımız melekler hayalleriyle mi avunmalıyız, yoksa küçük bir beden sandığımız bedenimizin gerçekte büyük bir âlem olduğunu ve kendimizdeki âlemin derinliklerini gene kendimizdeki meleklerle keşfedebileceğimiz gerçeğine mi inanmalı ve bunun için gayret etmeliyiz?

Melek kavramı bizde somutlaşmalı ki, ona olan inancımızı manevî gelişim için kullanabilelim. İnsanda ve yaşamında karşılığı olmayan ötelerdeki melekler –varsa eğer- ise ulaşılamaz oldukları için yararsız ve kullanışsızdır.

Melek ile aynı kökten bugün Latincede “moles”, İbranice’de “Molek”, bugün dilimizdeki “molekül” hep aynı kökten gelmekte ve en temel anlamı ile güç/kuvvet demektir.

Kur’an’da güç/kuvvet anlamına gelen “melek” kelimesi de kökeninden aldığı anlama dayalı olarak iki türlü anlamda kullanılır:

– Doğadaki kuvvetler
– Zihinsel/Soyut kuvvetler >>> Bu bizim dilimize de “meleke” olarak girmiş.

Örneğin, Cebra-il=”Allah’ın gücü” diye anlatılan melek, yani soyut güç de belirli ruhsal arınmalara uğramış kişilerin zihinlerinde yeni bir boyut olarak açığa çıkan Evrensel Akıl’a bağlayan temiz aklın/gücün temsilî anlatımıdır.

Benzer durum cin kavramı için de geçerli. Ötedeki bir cin kavramına –varsa eğer- inansam ne kazanırım, inanmasam ne kaybederim kendimizdeki somut cinleri ve etkilerini biliyor iken?

Elbette deneyimlenmemiş bir takım inançlar ve korkular üretip gene kolay bir şekilde hayâli bir takım korunma yolları (üflenen duâlar, muskalar vs.) oluşturulabilir ve önlem alınmadığı takdirde zarara uğrayacağımıza inanılabilir.

Yüzlerce yıldır milletlerin kendi kafalarında oluşturduğu, efsaneleştirdiği ve dini kavramlara giydirdiği ötedeki cin kavramı yerine bilimin, rasyonel düşüncenin rehberliğinde ve içe/öze/insana yönelik yorumlanarak hissedilen cin kavramını paylaşmaya çalıştım.

Hakîkati Tek olan Varlıktadır.

Çağın ötesinde düşünebilmemiz dileğiyle…

***

İlgili Yazılar

Cin konusu üzerine Sualler

Resulullahın bir cini yakalayıp sonradan serbest bırakması ve şeytanın bir insan suretinde yanına gelip sorulan sorulara cevap vermesi hadislerini yazınız ışığında nasıl değerlendirirsiniz ?

Allah Rasûl’unun cini yakalayıp sonra salıvermesi, kendindeki Cinleri (bilinçaltı etkileri) kontrol edebilen Süleyman şuûr boyutunun bir göstergesi anlayışıma göre.

Kamil insanlar da, bilinçleri arınmış olsalar da, atalarından aldıkları genler doğrultusunda bedene-zihne-dünya yaşamına yönelik davranış kalıpları, iç güdü, dürtü vs. oluşturacak bir bilinçaltına sahipler. Bizlerden farkları ise bilinçaltlarının kontrolünde olmayıp, kendileri bilinçaltlarının gizli isteklerinin dâhi farkında olup Şuûrları ile davranışlarını, içgüdülerini, dürtülerini kontrol edebilmeleri, kendilerine hâkim olabilmeleri.

Uzak mesafelerden cin denilen varlıklar aracılığıyla bilgiler verenleri bu açıdan bakınca  insan bilincinin sahip olduğu kuvve ve potansiyeller olarak mı düşünmeliyiz?

Bizlerin 5 duyusu var ve bu 5 duyu bize çok normal geliyor. Görüyoruz, duyuyoruz vs. Bir ekstra duyumuz daha olsaydı evreni farklı algılayacaktık, haliyle. Doğuştan görme özürlülerin yaşadığı bir dünyada âmâ olan bir insanın görme yetisine sahip olduğunu ve diğerlerine göre dünyaSında nasıl bir değişiklik olduğunu ve yaşadıklarını/ gördüklerini diğerleri ile paylaştığında nasıl algılayacaklarını düşünelim.

İşte bu misalle, bazı insanların kimi beyin bölgelerinin hassasiyeti farklı olduğundan, ekstra duyusu ile karşısına geçen insanın beyin veritabanını (anne, baba vs. adını, yakın geleceğini hissedebiliyor ve çok normal geliyor ona), gözüyle görür gibi okuyabiliyorlar. Hatta kimi durumlarda mesela beynindeki görme merkezi o kadar yüksek enerjili oluyor ki, kendisinin tasavvur ettiği şeyi karşısındakinin görme korteksine aksettirerek benzerini ona gösterebiliyor.

Beyin, yoğunlaşmış, indirgenmiş uyumlu/koherent kuantum olasılık dalgasıdır (eskiler ruh demiş). Kendisi, örneğin yeşil bir cin hayal etse güçlü bir şekilde (yani karşısındakinin beyninin olasılık dalga alanı ile etkileşebilecek derecede), karşısındaki kişi de görmeye başlıyor aynı sûreti. Bunu yaşayanlar da diyor ki, bunu cinler yapıyor; aslında bunları yapan ayrı varlıkları olan cinler değil, kişinin bilinçaltı cini!

Büyü, havas yapanlar da mesela aynı yüksek beyin enerjisi ile bir parça kâğıda istedikleri enerjiyi kaydedebiliyorlar.

Evren holografik olarak birbiriyle bağlantılı. Aynı kaynaktan çıkan fotonların/elektronların aralarında çok uzak mesafeler de olsa birbirlerine bağlantılı hareket etmeleri yani. Burada da, kişiden bir parça alınıyor büyü yapmak için, örneğin “saçına” o kötü dalga paketini yüklüyor. O “saç” da kişiyle bağlantılı olduğu için otomatik olarak etkiliyor büyü yapılanı (vudu etkisi).

Ortadoğu kültüründe buna cinlerin kullanılması deniliyor, hariçte bir varlık var kabul edilip. Hâlbuki o yolladığı enerjinin adı cin! Kuran’da üslup gereği hep dışarıda bir takım varlıklar gibi anlatılmış cinler; ama insanın bilinçaltı ve bu bilinçaltı ile hareket eden insan kastedilmiş cin kelimesi ile. Tıpkı Allah’tan başka varlık olmadığı halde; gayrı varlıklar anlatımı gibi. Ötede bir tanrı varmış gibi bir anlatım vardır.

Peki, bu anlayışa göre Ahir zamanda cinlerin aşikare görüneceği hadisi ile ne kastedilmektedir?

Bir bilinç kendini bilmeye başladı mı (ahiretine, sonraki-üst boyutuna uyanış) veya ilham alacak düzeye geldiğinde, bilinçaltının en derin köşelerine gizlenmiş tortular (Örneğin, çocukken annesi ile yaşadığı kavgalar gibi) bile yavaş yavaş gerek rüyalarda gerek gündelik bilincinde açığa çıkar. İnsan hayret eder, bu düşüncelerin bende ne işi var diye, ama temizlik operasyonu yapılıyordur. Açığa çıkarak o sorun tanımlanır ve çözümlenir, ki bu sayede kişinin bilinç havuzunun dibi de temizlenmiş olur. Bunun sonu kişinin nasibinde varsa mutmainliktir. Yâni günâhların izi bile kalmaz… Bu sürece hadiste “ahir zamanda cinlerin nâs/gündelik bilinç tarafından görünmesi” diye işâret edilmiş anladığım kadarıyla…

Cinler | Bilinçaltı “saklı kişilikler”” hakkında 56 yorum

 1. Selam, yazınızı okudum, bizlerle paylaştığınız için teşekür ederim. Ancak “Zihnin en derinlerinde saklı kalmış cinler dâhi Süleymanca kontrol edilebilmekte ve “karıncanın sesini” duyabilme olarak sembolleşmektedir. ” demişsiniz. Ben bu konuda insan beyninin yaydığı enerji ile hayvanlarla konuşabilme ve onları yönlendirebilme imkanını barındırdığını düşünüyorum. Her türün kendine has dili var zira. Ama varlık tek…Olağanüstü bir simyanın kapısı bu bilgi aynı zamanda….Bilmiyorum siz ne dersiniz ? Toplu Bilinçaltı ve Kader yazınızda çok dikkat çekiciydi. Düşünen ve paylaşan bir insan olduğunuz için teşekkür ederim.

 2. Sevgideğer Ayşe Hanım,

  Diğer paylaşımlarımıza da bakma fırsatınız oldu mu bilmiyorum; ama düşüncem Kur’ãn’ın risâlet âyetlerinin Tüm Boyutlarıyla İnsanın özetini verdiği yönündedir. Dolayısıyla âyetler İnsan’ın çeşitli boyutlarının hâl dilidir.

  Hayvanların hâl dilini çözme ve onlarla iletişime geçme elbette gerçekleşebilir; fakat âyetlerin, âyetlerdeki sembollerin karşılıklarının, “Her ne ararsan Kendin’de ara” anahtarı gereği İnsan’da bulunması gerektiğini ve İnsan’da olana işâret ettiklerini düşünüyorum.

  Karınca ile konuşma, taştan deve çıkartma gibi anlatımların sembolik olarak algılanıp, olduğu gibi alınmaması gerektiğini düşünüyorum.

  Teşekkürler efendim.

 3. Değerli Yazar,

  Kur’an’ın risalet ayetlerinin tüm boyutlarıyla İnsan’ın özeti olduğu yönündeki düşüncenize katılıyorum, lakin ben ek olarak İnsan’ın da bu Dünya’nın özet birimi olduğunu düşünüyorum. İlahi muhatab olmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Sadece İnsan kalbinin dünyadaki herşeyi kucaklayabiliyor olmasının nedenini de buna bağlıyorum. Ahseni Takvim olması da bundandır belki…Ve bu dünya denilen yer mecazlarla konuşarak Allah’ı anlatıyor gibi geliyor bana…

  Bilmiyorum, belki de yanılıyorumdur, Allah ilmimizi arttırsın.

  selam ile

 4. Sevgideğerli Ayse Hanım,

  İNSAN, Âlemdir. Kur’ãn, bu Âlem’in özeti.

  İNSAN, atmosferin 7 tabakadan oluştuğunu bilmez. Ama kendinde bulduğu için kendinden dillendirilen 7 kat Semânın gölgesidir, yansımasıdır, sembolüdür atmosfer tabakaları. Bilimsel işâretler olduğunun doğal olarak düşünülmesinin nedeni işte bu Holografik Oluştur (Üst boyutun alt boyuta kodlanması).

  Rabbim ilmimizi artırsın.
  Selâmetle..

 5. Merhaba
  Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum Allah ilminizi arttırsın inşallah.
  Güncellenmesi gereken cin anlayışı yazınıza istinaden çok kısa olarak düşüncenizi öğrenmek istiyorum.
  Resulullah sav. efendimizin bir cini yakalayıp sonradan serbest bırakması ve şeytanın bir insan suretinde
  efendimizin yanına gelip sorulan sorulara cevap vermesi hadislerini yukarıdaki adı geçen yazınız ışığında
  nasıl değerlendirirsiniz ?
  Değerli vaktinizi almadan sadece bakış açınızı belirtecek yeterlikte açıklamanızı bekliyorum.

  Teşekkür ederim.
  Allah yardımcınız olsun


  Boğaç Özşen

 6. Merhabalar,

  Rabbim İlmimizi artırsın temennisiyle.. Teşekkürler efendim.

  Giriş kısmını Sevgili Ahmed Baki’nin bir yazısında da belirttiği üzere şu şekilde açalım..

  “Dile gelenleri, bir gerçeği açıklayan “kesitsel veriler” olarak kabul edebilmek… Anlatımda kullanılanları, birebir nesneler olarak değil, sadece açıklandıkları günün ve ortamın koşullarında dile gelen “kelimeler”, gösterilebilen “nesneler”, işaret edilebilen “semboller”, anlamaya yaklaştıran “benzetmeler” olarak kabul edebilmek… Kastedilenlerin, kelimelerin karşılığı olan birebir “nesneler” değil, onların misal olarak anımsatılması suretiyle okuyan bilince kazandırılmaya çalışılan bir “hissetme, düşünme ve değerlendirme sistemi” olduğunu kabul edebilmek…

  Gerek Kur’an ve gerekse Hadislerde anlatılan olayları, kelimelere takılmayıp, somut ve birebir olarak kabullenmenin ötesinde, bunların birer işaret olduğunu, benzetmeler olduğunu kabul ediyor ve bu düşünceden yola çıkıyor muyuz? İlk farkedilmesi gereken nokta bu!

  Allãh Rasûl’unun cini yakalayıp sonra salıvermesi, kendindeki Cinleri (bilinçaltı etkileri) kontrol edebilen Süleyman şuûr boyutunun bir göstergesidir anlayışıma göre.

  Kamil insanlar da, bilinçleri arınmış olsalar da, atalarından aldıkları genler doğrultusunda bedene-zihne-dünya yaşamına yönelik davranış kalıpları, iç güdü, dürtü vs. oluşturacak bir bilinçaltına sahiptirler. Bizlerden farkları ise bilinçaltlarının kontrolünde olmayıp, kendileri bilinçaltlarının gizli isteklerinin dâhi farkında olup Şuûrları ile davranışlarını, içgüdülerini, dürtülerini kontrol edebilmeleri, kendilerine hâkim olabilmeleridir.

  Hoşça&Dostça… :)

 7. Yazı kendi içinde oldukça tutarlı ve ikna edici duruyor.
  Yazının son cümleleri ise ayrı bir etkiliyor insanı:
  “Ötelerdeki melekler/cinler –varsa eğer- ise ulaşılamaz oldukları için yararsız ve kullanışsızdır.”
  :)
  Bu durumda “ötelerdeki insanlar” diye de düşünebiliriz ve ötelerdeki tüm -canlı-cansız- varlıklar…
  Selam ile!

 8. Nihayetinde Marifet/Hakîkat yolculuğunda Tekliğe yönelen (Salât) her birey için ötelemenin her türlüsü bırakılmalıdır Sevgideğer Nihat Bey :)

  Fakat bu işin başlangıcında, Tarikat aşamasında (yâni düşünce dünyasının değiştirilmesi/dönüştürülmesi sürecinde) bilincin hayatında kendisine pek de fayda vermeyen en somut efsanelerden/inançlardan uzaklaştırılması gerekmektedir diye düşünüyorum.

 9. Merhaba
  Efsaneler Kalkmadan Uçup Kaçmakla Bu İşin Olmayacağı Kesin.Elle Tutulurhalde Algılanmasına Yardımcı Olduğun İçin Teşekkür Ederim.Holografik Oluş Mekanizmasını Biraz Açabilirmisin.Sevgiyle Kal……….

 10. Selda Hanım,

  “Holografik Yaratılış” konusunda hazırlanmakta olan bir paylaşım var. Bittiğinde inşaAllah paylaşmaya çalışacağım. Fakat, sezgisel bir takım açıklamaların yanında sıkıcı gelebilecek; ama beyni yoracak mecburî bilimsel detaylara da girmek durumunda kalacağız. Şimdiden hazır olun.. :)

  Selam ve Sevgilerimle…

 11. Kur’ãn bizi, İnsan’ı, İnsan’dakini anlatmaktadır. Dolayısıyla dışarıda bir melek veya cin aramamayı ve inanmamayı, dışarılardaki cinlerden korunmak için anlamını dahi bilmediğim duaları okumaktansa, bilinçaltı saklı kişiliklerimin (=cinlerimin) beni kontrol eden durumlarımı düzeltme DUAsını ve şahsımı Allãh’a yaklaştıracak aracı kuvvelerimi (=meleklerimi) geliştirirebilmeyi (=bizdeki potansiyel Âdem’e secde ettirebilmeyi) tercih etmekte, gerçeğin kendisi olarak görüp Somut bulmaktayım.

  Cinleri tanımları, ne oldukları belirsiz ve bilim tarafından kabul görmeyen aura, kirlian beden gibi ifâdelerle değil de özetle her insanın farkında olamadığı alt benlikleri olarak görmekteyim.

  Bilinçaltımız dalga yapılıdır. Bu dalga kuantum olasılık dalgasıdır. Bu dalga=enerji yapıya geçmişte En-Nâr denilmiştir. En-Nâr ve En-nerji kelimeleri etimolojik olarak da aynı kökten gelmektedir.

 12. Sevgili AHHA bu satırları eleştiri veya yorum yapmak yerine BİLİMSEL tutmaya çalışacağım…
  Öncelikle Cin adı verilen yaratılmışların /ayrı olduğunu ve Cin davranışlara sahip İnsan olduğu düşüncesini de kabul ediyorum…
  Ayrıca Melek adı verilen yaratılmışların /ayrı olduğunu Melek davranışlara sahip İnsan olduğu düşüncesini de kabul ediyorum…
  Yaratan bazında Tek ve Mutlak hakikatte var olan ve Yaratma gücü sınırsız olan Bilgi düzeyi/İlim düzeyi/Kudret ve Yaratma düzeyi sonsuz ve KÜN’e sığdırabilen ve Her şeyi var eden Allah C.C. nun varlığında hiç tereddüt olmaması ulvi bir yaklaşımdır…
  Günümüz teknolojileri korkunç düzeye geldi …
  Bilimsel çözüm elimizin altında yeter ki ne aradığımızı bilelim…
  Bilen birileri var ki…gerçekte varda tartışmıyor…
  Buyurunuz kurunuz çok güçlü den-siteli cihazı ”KAMERA ” Gör Melek ve Cin’ni …
  Yalnız aramayı ve görmeyi … ne aradığınızı ve nasıl göreceğinizi bilmek gerek,…
  Hız bilimi ‘ne sahip,Boyut bilgisine sahip,Şekil bilgisine sahip ve Görme İdrak etme becerisine sahip olmak gerekir…
  Biz bu BİLİMSEL deneyden başarı ile çıkmışızdır…

  Konu belirleme arzunuzdan hareket ederek bu yazıyı ele aldım…Tez çürütme ,yazıyı,inceleme ve araştırmalarına,düşünce fırtınasına engel olma değildir…
  Bilgi ve Görüşünüz keski olsun …İnşallah…
  Selam ve Sevgilerimle…

 13. Amenna ne güzel buyurmuşlar…Denizde su altında gözlük takmak mutlaka işe yarar…Net görürsün…
  Biz olsa olsa sığ bir gölde ıslanan bir tek kum tanesi gibi oluruz…

  Canım ,Sevgilim, Aşk’ım Beyazit-i Bestami Hz.leri … Beyazit-i Bestami Hz.leri gibi bir Umman’a ne kadar ihtiyacımız var değil mi?�
  Beni coşturduğu nuz için teşekkürler…

  İsmi güzel kendi güzel Muhammed Mustafa A.S. ve onu Seven ve Sevilenler… Selam olsun size…

  En derin sevgi ve saygılarımla…

  Deniz Ol Ki ;Bulanmayasın. «Adem-i rü’yet, adem-i vücuda delâlet etmez.»
  «Görünmemek, olmamağa hüccet olamaz.»

 14. Bazı gözler vardır gölü fark eder …denizi görmez…Bazı gözler vardır…Görür ama görmez…
  Gören fark eden göz sahibi olmak lazım…İDRAK lazım…Arzu lazım…
  Velhasıl AŞK lazım….

  Eskiden bazı kişiler savaş anında çelik zırh giyermiş…
  Bazı insanlarda İPEK gömlek…
  Savun bakalım hangisi daha uygun ara….ara bakalım…Ne bulacaksın…
  Yoksa kaptan sağda dur…İnecek var mı? diyeceksin…
  Bak indin Otobüs hareket etti nasıl yol gideceksin…

  Uğraş bakalım temas için onlarla…
  Onlardansa sana lazım ona izin verip yol al diyene müracaat…
  Alamazsan izni kaldın yarı yolda …istediğin kadar çırpın…
  Bağlıyım o bilir de istediğin kadar…
  Bak perde ile kapanmış sahne…

  Herkese dağıtılan Babadan oğul ‘a yadigar kalan olur mu …hiç böyle bir şey?
  Nihai kararı ”O”verir ”O”….
  Ol olabildiğin kadar hem Güvey hem Gelin…�
  En çok hesap zamanına kadar…

  Bu yolda Ben ‘i buldum diyorsan…
  Git güle güle yolun sana olsun…
  Biz yok ve hiçlik peşindeyiz…BEN ve Menfaat yere dolsun…

  Oku Allah’ın adı ile oku…
  Başka dayanak yok Oku ”O”nun adı ile oku…
  Benlik arıyorsan güle güle yolun senin olsun….

 15. yazınız oldukça güzel, benim gibi düşünen insanları görmek mutluluk verici, evet aynen dediğiniz gibi ne ararsan kendinde ara ötelerde değil, üç boyutta şuursal bazda olup oda halife olan insandadır

 16. Havvas dedikleri ilimlerle uğraşan birtakım kişiler var, bir kısmı şarlatan ve tamamen fenomenleri kullanarak şartlanmalar ve yanılsamalar ile büyü yada cinni tesir olarak lanse ediyor; fakat mesela benimde şahsen tanıdığım bir zat var uzak mesafelerden cin denilen varlıklar aracılığıyla bilgiler veriyor, % 75 oranında da tutuyor diyebilirim. Bu açıdan bakınca bunun da insan bilincinin sahip olduğu kuvve ve potansiyeller olarak mı düşünmeliyiz?

 17. Bizlerin 5 duyusu var ve bu 5 duyu bize cok normal geliyor. Görüyoruz, duyuyoruz vs. Bir ekstra duyumuz daha olsaydı evreni farklı algılayacaktık, haliyle. Doğuştan görme özürlülerin yaşadığı bir dünyada âmâ olan bir insanın görme yetisine sahip olduğunu ve diğerlerine göre dünyaSında nasıl bir değişiklik olduğunu ve yaşadıklarını/ gördüklerini diğerleri ile paylaştığında nasıl algılayacaklarını düşünelim.

  İşte bu misalle, bazı insanların kimi beyin bölgelerinin hassasiyeti farklı olduğundan, ekstra duyusu ile karşısına geçen insanın beyin veritabanını (anne, baba vs. adını, yakın geleceğini hissedebiliyor ve çok normal geliyor ona), gözüyle görür gibi okuyabiliyorlar. Hatta kimi durumlarda mesela beynindeki görme merkezi o kadar yüksek enerjili oluyor ki, kendisinin tasavvur ettiği şeyi karşısındakinin görme korteksine aksettirerek benzerini ona gösterebiliyor.

  Beyin, yoğunlaşmış, indirgenmiş kuantum olasılık dalgasıdır (eskiler ruh demiş). Kendisi örneğin yeşil bir cin hayal etse güçlü bir şekilde (yani karşısındakinin beyninin olasılık dalga alanı ile etkileşebilecek derecede), karşısındaki kişi de görmeye başlıyor aynı sûreti. Bunu yaşayanlar da diyor ki, bunu cinler yapıyor; ben de diyorum ki, bunları yapan ayrı varlıkları olan cinler değil, senin bilinçaltın cin!

  Büyü, havas yapanlar da mesela aynı yüksek beyin enerjisi ile bir parça kâğıda istedikleri enerjiyi kaydedebiliyorlar. Evren holografik olarak birbiriyle bağlantılı. O deneyi biliyorsunuzdur, aynı kaynaktan çıkan fotonların/elektronların aralarında çok uzak mesafeler de olsa birbirlerine bağlantılı hareket etmeleri..

  Burada da, kişiden bir parça alıyor büyü yapmak için, örneğin “saçına” o kötü enerjiyi yüklüyor. O “saç” da zaten kişiyle bağlantılı olduğu için otomatik olarak etkiliyor büyü yapılanı.

  Ortadoğu kültüründe buna cinlerin kullanılması deniliyor, hariçte bir varlık var kabul edip. Hâlbuki o yolladığı enerjinin adı cin!

  Kuran’da üslup gereği hep dışarıda bir takım varlıklar gibi anlatılmış cinler; ama insanın bilinçaltı ve bu bilinçaltı ile hareket eden insan kastedilmiş cin kelimesi ile. Tıpkı Allah’tan başka varlık olmadığı halde; gayrı varlıklar anlatımı gibi. Ötede bir tanrı varmış gibi bir anlatım vardır.

 18. Peki, bu anlayışa göre Ahir zamanda cinlerin aşikare görüneceği hadisi ile ne kastedilmektedir?

 19. Bir bilinç kendini bilmeye başladı mı (ahiretine, sonraki-üst boyutuna uyanış) veya ilham alacak düzeye geldiğinde, bilinçaltının en derin köşelerine gizlenmiş tortular (Örneğin, çocukken annesi ile yaşadığı kavgalar gibi) bile yavaş yavaş gerek rüyalarda gerek gündelik bilincinde açığa çıkar. İnsan hayret eder, bu düşüncelerin bende ne işi var diye, ama temizlik operasyonu yapılıyordur. Açığa çıkarak o sorun tanımlanır ve çözümlenir, ki bu sayede kişinin bilinç havuzunun dibi de temizlenmiş olur. Bunun sonu kişinin nasibinde varsa mutmainliktir. Yâni günâhların izi bile kalmaz… Bu sürece hadiste “ahir zamanda cinlerin nâs/gündelik bilinç tarafından görünmesi” diye işâret edilmiş anladığım kadarıyla…

 20. Kusura bakmayın ama yazdıklarınız oldukça saçma. Cinlerde tıpkı insanlar gibi Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır ve insan benzeri varlıklardır. Kısacası cin diye bir varlık vardır ve gerçektir bu kadar maddeci zihniyette olmayın. Ayrıca cinlere bedensiz varlık diyenlerde var onlarda yanılıyorlar her canlının bedeni olduğu gibi cinlerinde bedeni vardır fakat onların bedeni 4. boyutta olduğu için insanlar tarafından görülemez.

 21. Merhaba Uğur, 4. boyut mekansal/uzamsal bir boyut olmayıp “zaman” boyutunun kendisidir. Yani bu durumda cin olarak inanılan varlıkların bedenleri zamandan mı oluşmaktadır?

 22. Allah’a giden yol her bilincin/insanın hakikatinden giden yoldur.Namaz kişinin dünyasını ahiretine bağlayan sırati müstakim adı verilen köprüyü yapar.(olayları hep kendinizden yola çıkarak düşünmelisiniz)Yavaş yavaş bu köprüden isimler cennetine,sıfat ve zat cennetine ulaşırken varlığınızın cinni boyutunu da aşmak zorunda kalırsınız ki bu boyut kalpte kara bir lekedir.Zaten Allah nasip ederse size de, vücudunuzdan siyak renkte karanlık bir maddenin çıktığını görürsünüz kısa bir AN içinde.Bu boyutu da aşarsanız Bismillahirrahmanirrahimin batını sizde zahir olur.Daha öncede söylediğim gibi OKU ma kısmı buradan sonra başlıyor.Ledün ilimlerle de İMANının İKANa dönüşüyor. Her şey bir sistem içerisinde Sonsuzluk Kulesi’in dediği gibi.Bir tohumun büyümesi belli şartların biraraya gelmesi ile oluşuyor. Güneş lazım,su lazım,hava lazım,vs. Birinin eksikliği oluşumu engelliyor.Bizim ise bu sistemde programımız din kuralları çerçevesinde islamın ve imanın şartları ile gerçekleşiyor.Sistem o kadar güzel ki mesela riyakar olduğunuz an sistem bunu algılıyor ve siz ne kadar namaz kılsanız da programınız gerçekleşemiyor.Kısacası olayları bir sistem çerçevesinde kendi hakikatinizden yola çıkarak düşünün Uğur bey.Sevgilerimle…..

 23. Yanılıyorsunuz zaman 5. boyuttur. İnsanlar 3 boyutlu mekanda yaşadığı için kendinden daha üst boyutları göremez fakat üst boyuttakiler insanları görebilir yani cinler insanları görebilir.Yanlış anlamayın sizin düşüncelerinize saygım var fakat Allah kuranda bile cinleri kendisine ibadet etmek için yarattığını söylüyor ama siz cin diye bir varlık yok Allah’ın cinden kastı insan zihnidir diyorsunuz.Koskoca Allah neden bir cümleyi bu kadar dolandırsın ki ? İster kabul edin ister kabul etmeyin ama cinler vardır insanlara görünme olayı sadece 3. boyuta olan yansımalarıdır insanlar onları tam anlamıyla göremez.
  Onlarında evleri vs. vardır cinler sokakta uyumazlar.Sonuçta onlarda insanlar gibi Allah’ın kulu. İnsanların bazıları onlardan korktukları için onları inkar ediyorlar ama korkmayın siz onlarla uğraşmadıkça onlar size fiziksel zarar veremez en fazla kafir cinler günaha sokmak için telkin verebilir. Zaten zarar görenlerde onlarla çok uğraşıp cin çağıran insanlar.

  1. Değerli UğurCan, zamanın 4. boyut olduğu kesinliği olan bilimsel bir bilgidir. Hatta bilim literatüründe 4 boyutlu uzay-zaman şeklinde ifade edilir. Ama siz tek başınıza 5. boyut olduğuna inanabilirsiniz, sorun yok. Ama ben bu yanlış inanç üzerinden bir yere varamayacağımız için fikir alışverişine devam edemem :).

   Bilim bugün 11 boyuta kadar teorik anlamda çıkmıştır, 5 farklı sicim/string teoremini de kapsayan M teoremiyle. Fakat içinde hareket edebildiğimiz 3 boyut ve hissederek farkına varabildiğimiz 4. boyut zaman boyutu haricindeki geriye kalan 7 boyut ise 10^-36 m dediğimiz Planck Uzayı altında kalacak derecede içe kıvrılı minik boyutlardır ve bildiğimiz anlamda bir mekan ifade etmezler. Yani bu boyutlar yaşama izin veren boyutlar değildir.

   Cinlere gelirsek.. Bu düşündüklerinizi düşünmüş ve düşünsel anlamda tatmin olmamış birisi olarak bu şekilde bir sonuca varmış bulunuyorum.
   Cinler insan zihnidir demiyorum. Kelimelere dikkat edelim. Demek istediğim, Cin olarak Kur’anın anlattığı İnsan zihninin, bilinçaltı yönü olup, bilinçaltının hükmünde yaşayan insanlara cin demektedir.

 24. Sayın Sonsuzluk Kulesi, diyorsunuz ki diğer boyutlar yaşama izin veren boyutlar değil insanlar diğer boyutları göremiyor ki yaşama izin verip vermediğini bulabilsinler ? İslama inanıyor musunuz bilmiyorum ama inanmasanız da saygı duyarım çünkü doğru yada yanlış herkes neye inanacağını konusunda özgürdür. Allah kuranda cin olarak insan zihninin bilinçaltı yönünü kastediyor diyorsunuz Allah neden açıkça bunu söylemiyor da cinden bahsediyor ? Bir insan müslümanım diyorsa kuranın bütün söylediklerine inanması lazımdır birini bile inkar etmek o insanı kafir yapar ve şeytanın ekmeğine yağ sürer. Sanırım bazı insanlar, insanlar dışında akıl,zeka,irade sahibi olan varlıkları hazmedemiyor akıl ve zeka sahibi sadece insanlar sanıyor cinlerinde kendilerine benzeyen varlıklar olduğunu kabul etmiyorlar :) Melekleri de göremiyoruz o zaman bu meleklerin olmadığı anlamına mı geliyor ? Meleklerin insanlar ve cinler gibi özgür hür iradesi olmadığı için Allah’ın emirlerine karşı çıkamazlar.Biraz klasik olacak ama şu ayeti de yazayım yinede.

  Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım (Zariyat/56)

  1. Gelenekten alınan şartlanmalarla kutsal metinlere yapılan tek yönlü ve dar bakış açısıyla, elbette anlatılan mecazlar olduğu gibi, üzerinde düşünülmeden kabul edilecektir. “Melek” demiş ise neden gökten yere kanatlarıyla pır pır inip çıkan bir takım tasavurlar ediniyoruz da, bunu “Doğa kuvvetleri” olarak algılamıyoruz?

   Bize üzerinde düşünelim diye 1400 yıl öncesinin kelimeleriyle o sembolü, metaforu vermiş, biz de ne yazık ki 1400 yıl öncesinin kelimerine takılıp kalmış işin ruhunu, neye işâret edilmek istendiğini kaçırmışız.

   Uğur Can, Kur’an tüm derinlikleriyle insanın iç dünyasını anlatır (Mantıkut Tayr). Ve bu zihin/ego/dünya hayatı diline bu tarz alegorik, metaforik, öyküleyici anlatım biçimleriyle tercüme edilmiştir.

   Mesela, melek ile aynı kökten bugün Latincede “moles”, İbranice’de “Molek”, bugün dilimizdeki “molekül” hep aynı kökten gelmektedir ve en temel anlamı ile güç/kuvvet demektir.

   Kur’ãn’da güç/kuvvet anlamına gelen “melek” kelimesi de kökeninden aldığı anlama dayalı olarak iki türlü anlamda kullanılır:

   – Doğadaki kuvvetler
   – Zihinsel/Soyut kuvvetler>>> Bu bizim dilimize de “meleke” olarak girmiştir.

   İnsan’daki Zihinsel/Soyut kuvvetler -tasvirlenmek (!)-zorundadır.
   Soyut, somuta dönüştürülmek zorundadır.

   Örneğin, yaşadığınız soyut bir duygu olan “Aşk’ı” “kırmızı bir gül” ile sembolleştirip anlatmanız gibi. “kırmızı bir gül”ü ancak aşkı yaşayan, tatmış olan anlayabilecektir. Aşk’ı bilmeyen, kırmızı gülün aşk olduğunu zanneder durur.

   Örneğin, Cebrâ-il=”Allah’ın gücü” diye anlatılan melek, yani soyut güç de belirli ruhsal arınmalara uğramış kişilerin zihinlerinde yeni bir boyut olarak açığa çıkan Evrensel Akıl’a bağlayan temiz aklın/gücün temsilî anlatımıdır.

   Fikir verebileceğini umuyorum.

 25. Sayın Özcan bey, Cinleri alt benlik alt kişilik olarak tanımlıyorsunuz. Ama bu konuda deneyim yaşayanları nasıl açıklayabiliriz. Kafam çok karıştı Yaşadıklarımla sizin anlattıklarını birleştirip mantıklı bir yere varmaya çalışıyorum ama ulaşamadım. Bu konuda yorum bekliyorum sizden. Yaşadığım olay şöyle : gece net olarak uyanık olduğum halde saat 3 gibi evin salonuna çıktığımda Banyodan gelen normal damlayan su sesleri giderek anormal hal almaya başladı ve yankılı ve yüksek gong sesine kadar yükseldi Ben Ayetel kürsi suresini sesli olarak okumaya başlayınca ( bir kere değil 3 kere okumama rağmen ancak 2 .okumada etkili olmaya başladı) bu sesler matematiksel olarak nasıl arttıysa ( Azdan çoğa da Normalden anormale) aynı şekilde giderek azaldı( Anormalden normale -Çoktan aza kademeli olarak ) Damlayan ses tamamen yok oldu ( salona ilk çıktığımda -banyo salonun sonunda yer alıyordu- damlayan ses var mıydı yoksa sonradan mı başladı net hatırlamıyorum Sadece kendimi bu seslerin giderek çoğaldığını fark ederken buldum) Bunun gibi anlatacağım bir sürü deneyim yaşadım. Şimdi tüm bu duyduğum benim alt kimliğimin bir oyunu mu? Eğer öyleyse ben nasıl bunu kontrol edemiyordum Nasıl bana gerçek gibi geldi ? Bence öyle değil Bilinç altı kişiliğimize etki eden bir fizik kuvvet – bir enerji boyutu ( bilinçli ya da bilinçsiz cin ya da değil) var . Belki sizin dediğiniz kuantım güneşin tam tersi bir fizik boyut . Belki biz bir çok boyutta ki fizik kuvvetlerin bombardımanı altındayız ! Bilmediğimiz çok şey var !

 26. Çağla Hanım, bu olaylar alt kişiliklerinizin, yani cinlerin değil; beyninizin birer oyunu.
  Kur’an’ın anlattığı “cin” veya güncel tanımımla “bilinçaltı kişilik” kavramı manevi gelişimizde pratize edilebilen, yaşamda karşılığı olan, fark etmemiz ve müslüman etmemiz gereken yönümüzdür. Din çoğunluğun sandığının aksine, büyü, paranormal, olağanüstü fenomenler, uçtu-kaçtı olaylarıyla ilgilenmez. Bunlar maneviyatın konuları değildir.

  Yaşadıklarınızı bugün beyin bilimcileri tarafından rahatlıkla açıklamaları yapılabiliyor iken, yazının başında da belirttiğim üzere, tutumluluk yasası (Occam’ın Usturası) gereği ispatsız, ekstra açıklamalara gerek kalmamaktadır.

  Beynin belirli bölgelerinin bazı hallerde fazla aktif veya pasif çalışması sonucu, psikolojik zamanını hızlandırmasından durdurmasına, mekanı film kareleri gibi algılamasından, burmasına kadar olağan olmayan algı tiplerine çok örnek var (NTV yayınlarından Zihin ve Beyin kitabını tavsiye ederim) sadece bir tane vereyim size, gerisini siz düşünün.

  http://brain.oxfordjournals.org/content/127/2/243.full.pdf+html

  Deneyde, bir sandalyede oturan deneklerin “temporal parietal junction” isimli beyin bölgelerine yapılan tetikleme, deneklerin kendilerini odanın tepesinden sandalyede oturan kendilerine bakarken bulmalarına neden oluyor. Buna benzer şekilde iç veya dış bir takım etkilerle aynı beyin bölgesi yoğun biçimde etkilenerek bu hissi insana rahatlıkla verebilir, kişi bedeninden dışarı çıktığı hissine kapılabilir.

 27. Cin konusunda benimde düşüncelerim su şekildedir. İki tür boyut var esasında nar boyutu nur boyutu. Cinlerin yasadığı boyut nar boyutu, meleklerin yasadığı boyut nur boyutudur. Her ikisi de bence düşünce boyutundadır ki nar boyutu cehennem kapısına nur boyutu da cennet kapısına ulastırır. Sonuc seytani bilincinizde açığa çıkan boyutta oluşan şeytani fiiller (efalinize yansıması) veya meleki fiillerdir (efalinize yansıması). Aslında insan ALLAH’ın ahadiyetini ve ayrıca B sırrı olayını kavrarsa bunların çözümü otomatikman beyinde oluşacaktır. Çünkü İnsan çokluk algısında yaratıldığı için olaylara çokluk algısı ile bakmaktadır. Peki Allah’ın ahadiyetini ve B sırrını nasıl bilebilirim? İki cevap var. Biri Allah seni seÇerse otomatikman isteğin dışında olaylar şekillenir ve sen sonuca ulaşırsın. İkincisi ise bol tefekkürdür. Ancak tefekkür ve bilme isteği insanı önce cehennemine sonra cennetine çıkaracaktır. Çünkü bilmek yanma sonrasında oluşmaktadır. Bunu kader sırrına muvaffak olanlar bilmektedirler. yani YANMADAN sonuç yok. Örnek olarak şunu söyleyebilirim ki hangi resul para ve sefa içinde RESULLÜĞÜNÜN BİLİNCİNE varabilmiştir. Doğal olarak soru soranların cevapları gene kendi kitaplarında yazılıdır ve OKUmasını bilenler okuyorlar. Altını çizerek tekrar soyluyorum ki çokluk algılamasında olanlar için cevapların çözümü teklik algılamasını yasadıktan sonra kendiliğinden olusacaktır.selamlarımla…

 28. Yazarın bilime, bilim insanlarına güvenmemesi ama ilginç bir şekilde bilim terminolojisini de manüple etmesi dilediği gibi at koşturmak, dilediği gibi fantastik yorumlar yapmak istemesinden kaynaklı bence. Komadaki kişinin gördüğü varsayılan bir takım görüntüleri de dilediği gibi yorumlayabiliyor bu sayede.

 29. Sonsuzluk Kulesi
  Bedenen yapılan zikirler düşünsel zikirlere göre daha mı etkilidir?
  Mesela namaz kılmak mı yoksa dua etmek mi daha iyidir?
  Tesekkürler

 30. Levent Bey, eğer namaz hakkıyla eda ediliyorsa duadan daha etkilidir. Ama sadece şekle indirgenmişse dua daha yararlı olur. Hakkıyla yapılan namaz çalışmasında, şekil gibi gözüken beden, yoğunlaşmış manadır/ruhtur gerçekte. Yoğunlaş(tırıl)mış mana (namaz), mananın dile getirilmesinden (dua) daha etkili olacaktır.

 31. “insan bedeni hayvani bir yapıdır, dışarda ayrıca bir hayvan aramaya gerek yok!”

  Sizce bu ifade doğru oldu mu sayın Özcan?

  Ayrıca bazı hatırlatmalar yapayım, tasavvuf büyüklerinden…

  “islamda dır/tır yoktur”

  “her bilenin üstünde bir bilen vardır, en iyi bilen Allah’tır”

  “Allah resulü’nün hak’tan getirdiği ve bildirdiği şeylerin hepsi, bütün halinde bedahet(apaçık görünen) ifade eder ve hiçbir delile muhtaç değildir.

  Allah’ın vücudu, birliği ve peygamberinin doğruluğunu idrak kuvvetinin(kalb),manevi marazlardan ve kötü illetlerden uzak olduğu nispette bedahete yaklaşılır. bedahete yaklaştıkça da fikir ve delil kıymetten düşer, lüzumsuzlaşır. idrak kuvvetinde fikir, nazar, delil ve ispat, ancak illetin vücudu ve marazın tezahürü zamanında olabilir.

  Tasavvuf ehlinin yüksek ölçülerinden biri olarak, alimler, islam akidelerinin en basit bir meselesi üstünde bile akıl cephesine karşı tereddüt ve şüpheden, şek ve reybden büsbütün kurtulamazlar. zira o meseleler nebilik feyz ve nurundan alınmıştır. peygamberlik tavrı ise aklın ötesindedir”

 32. İfade doğru değil evet; benim çıkış noktam da bu tarz bir mantık yürütmesiyle değil. Yazı içerisinde de belirttiğim üzere, “anlayışıma göre böyledir, -dır; Hakîkati Tek olan Varlıktadır”.

  Yolum Aklın ve Gönlün birlikteliğidir.. Gerisi uyuşturma metodu.. Doğru cümleleri yanlış konuda, karşıyı uyuşturma maksadıyla kullanma..

  Aynı odaktan: “aklın “ruh”a bağlı bir keyfiyet, onun “hasrı” içinde olması bakımından her adımda “ruh” hakikatine, yani “ruh hakikatinin hakikatine” bağlı bir seyir belirtmesi ge­rekir… Anlaşılıyor ki büyüdükçe ruhun önünde dize gelen “Selim akıl” başka, akılsız akıl başka!..” Hiç bir şeyi izahla çözemediğimiz gibi izahsız da yapamıyoruz… Bu iş ne akılla olur, ne de akılsız… akıl, ruhun karşısında acziyetini idrak edecek ve ondan sonra dilediği gibi faaliyette bulunacak.

 33. Sayın Özcan, dikkat çektiğim noktaları mülahaza etmek yerine hemen itham etmişsiniz. Böyle bir tavır tefekkür ehlinin üslubu olmasa gerek.

  Aslında bazı sıkıntılı noktaları gündeme getirmek istemiştim. Bunlardan en önemlisi “bilim” adlı modern put… Gerçekte hem bir metod, hem de o metod çerçevesinde elde edilmiş bilgiden başka bir şey olmayan “bilim”, bilhassa 20. asırda bir nevi kutsallık kazanmıştır.

  İnanç boşluk kabul etmiyor… Elinden kutsalı alınınca, insan kendi ürettiğini kutsallaştırıyor ki modern bir putperestlikten başka bir şey olmuyor yaptığı. Müslümanlar da garip bir şekilde aynı şekilde davranmaya başlıyor ve inançlarını “bilim”i referans göstererek ispat etmeye çalışıyor.

  Halbuki ölçü bellidir. ” Akıl çerçevesindeki bir inanç, kendi yonttuğuna tapmaya eşdeğerdir”

  Bir pergelin sabit ayağı gibi “imanı” esas alıp akıl ile tahkikatta bulunursak o zaman “hikmet” ortaya çıkar.

  Son bir nokta daha belirteyim: İmam-ı Rabbani hz.’nin izah ettiği üzere ki kendisi bana göre “üstad-ı azam”dır, hakka giden iki tarz yol vardır. Enfüsi ağırlıklı ve afaki ağırlıklı olmak üzere.

  Enfüsi ağırlıklı yolda “muhabbet” açığa çıkar, afaki ağırlıklı yolda ise “ilim”… İkisinin de farklı sonuçları vardır. Birisi sosyal ve siyasi planda çalışma aşkı, gayreti ve vecdine dönüşürken diğeri maddenin incelikleri, ilmi ve hikmeti olarak zuhur eder.

  Biri Hz. Ebubekir’in, diğeri ise Hz. Ali’nin yoludur. Yani demek istemem o ki, hemen yargısız infaz yapmamak lazım. vesselam…

  1. Değerli isnetus, yorumumu şahsınıza yönelik “suçlama” olarak algılamışsınız nedense, yorumum sizinle ilgili değildi. Sizin ve geleneğin kullanmış olduğu metodun sorgulamaya ket vuran bir yönü var, bu itham değil; bu metodun yanlışlığına fikir dünyamda edindiğim mülahazalar sonucu getirilen (bir miktar tepki de içeren) eleştiri, durum tespiti > sizin bilimi put edinme eleştiriniz gibi.

   İlk defa bu fikirler(iniz)le karşılaşmıyorum.. Ve bakın lütfen, hala aynı metot satır aralarında devam ediyor, sinmiş; ne kadar değerli de olsa Allah kullarını “Üstadı Azam, Hocaefendi, Üstad vs.” olarak etiketleyerek belirli kalıp bilgileri güvende tutabilme/dokunulmaz kılma maksadı . Tekrar ediyorum, itham olarak, şahsınızla ilgili algılama yanlışına düşmeyin lütfen.

   Değerli fikir adamı Gazali’den beri işler aklı küçümseyen bir metotla yürüdü, sonuçları ortada, İslam aleminin durumu. Ben Akıl ve Gönül birlikteliği dedim, sizin de cümlelerini aktardığınız değerli mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’ndan “Selim aklı” paylaştım, düşüncelerimi de bu minvalde paylaşmaya çalışıyorum, eğer okumaya değer bulursanız fark edebilirsiniz; siz Ebubekir-Ali demişsiniz.. Nihayetinde de aynı noktaya geliyoruz, bilimi putlaştırmadan; ama onun da rehberliğinde, gönül çerçevesinde harmanlayarak, dolayısıyla zaman kaybetmek istemiyorum bin yıllık tartışmalarla. Selamlar.

 34. Benim de tespitim cin ile işaret edilenin insan zihninde telkinde bulunan olumsuz düşünceler olduğuydu, telkinler içerden veya dışarıdan yani diğer insanlardan ve medya aracılığıyla olabilir ve sizin zihniniz olduğu kandırmacasıyla oyalarlar.
  Tüm bu süreci fark edemeyiz çünkü bizden gizlidir, apaçık ortada olsa da kendimizi
  zihinden ayrı olarak bulmadıkça yani zihni gözlemlemedikçe sürecin farkına varamayız.
  Cin padişahı denen ise şu oluyor bu bakış açısıyla:
  Değerli Sonsuzluk Kulesi Beyin değindiği gibi bilinçaltı zihnin etkisi.
  Benim konuyla ilgili kendi tespitim kısaca bu şekilde.

  Cin kelimesini araştırınca aşağıdaki bilgiyi buldum; gayet açık ehline..“.

  Cin” ismi, Arapça “cenne” kelimesinden gelir. Cenne: Örttü, gizledi, gölgeledi demektir. Kelimenin aslı, bir şeyi duyulardan gizlemek anlamındadır. Nitekim, toprağı örtülmüş bağ ve bahçeye, aynı kökten gelen cennet adı verilir. Cenin, ana rahminde saklı kalan çocuk, cenan, göğüs içinde gizlenen kalp, cinnet ve cünun, nefis ile akıl arasında perde olan delilik anlamına gelir. Bu kelimelerin hepsinde histen gizleme anlamı vardır. Bu esasa göre cin, gizli yaratıklar cinsine delalet eden bir cins isimdir.[85]

  Cinlere gizlendiklerinden dolayı cin adı verilmiştir. Çünkü “ictinas” gizlenmek anlamındadır. Cennet de ehlini ağaçlarıyla gizlediğinden bu adı almıştır.

 35. Cinlerin Merkür etkisi altında olduğu nakledilir.

  Merkür astrolojide zihnin gezegenidir ve aşırı Merküryen insanların kıvrak zekaları vardır ve çok hızlı ama yüzeysel düşünürler ve siz daha anlayamadan çok sayıda yalanı inandırıcı olarak söyleyebilirler. Ancak akıllı insanlar bunların hızlı zekalarının/zihinlerinin tutarsızlıklarını görürler. Merkürün olumsuz bir başka özelliği de kıvrak zekayı (aklı değil zekayı!) temsil etmesi nedeniyle eli çabukluk ve hırsızlık ile de ilişkilendirilir.

  Cin ile bahsedilen şeyin aslında zekalarının/zihinlerinin esiri olan benliklerin tanımı olduğu gayet açık değil mi?

 36. Şu anda bir cevher bulmuş gibiyim, aslında gibisi fazla… Hz. Musa’nın asâ’sıyla fışkırttığı pınarla karşılaşmış gibiyim, yine gibisi fazla. Kendi denizimi yardım sanırım… Diğer yazdıklarınızı çok merak ediyorum, kana kana içeceğim. Teşekkür ederim. Sevgiler.

 37. Bilimsek yaklaşmak isteniyorsa bu konudaki tüm dini metinlere bskmakta yarar vardır.
  Bizi İslam kültüründe Cinler meleklerden ayrı tutulur.
  Eski ve yeni ahit bunlara Şeytan ve cinleri der ve isyankar melekler olduğunu belirtir.
  Batı kültüründe Archonlaf olarak bilinirler.Pek ço deneyim yalanmakta ve kaydedilmektedir.Beden DNA ların komutlarına göre çalışır.
  Tanrısal yada Şeytani ilhamla çaışma bedeni etkiler. DNA değişir ve hedefine doğru aktive olur.
  Cinleri sadece sembol olarak görmek insanı onlara karşı güçsüz bırakır.
  Tanrıda Şeytanda içinde diyenler neyi kastediyırlar?
  İçinde var dışunda yok…Herşeyi bilşrcesine konuşurken iç ve dışı ayırdıklarının farkında bile değiller.
  İç ve dış hem vardır hem yoktur,ne vardır nede yoktur.
  Bakış açınıza göre bilinçliliğinizin kapsama alanına göre hepsi değişir.
  İçinizde okan dışınızdada hem vardır hemde yoktur.
  Farkında olmadıklarınızı yok diye nitelersiniz
  Cinlerle yzaylıharın bir kusmıda bağlantılıdır.
  Daha doğrusu bir kısım uzaylılar cinler tarafından yaratılmıştır.
  Bizden önce yaratılmuş adem ırklarından Allah yolunda evrimleşen gelişmiş ve bizim dünyamız dışında varolan uzayln insan kardeşlerimizde vardı.

 38. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım (Zariyat/56) Bakış açınız yanlıştır. kuranda böyle bir durum anlatılmamıştır. cin ve insanlar Allahın ayrı ayrı yarattığı türlerdir. ve cinlerde dahil olmak üzere hepimiz islamdan sorumluyuz. dediğiniz gibi olsaydı benim kaç bilincim ve aklım ile ruhum olacaktı ve hangisinden sorumluyum? böyle birşey olamaz. insan tek bir ruh ve tek bir bilinç ve tek bir bedene sahiptir. ruh nedir diye soracak olursanız bilincin kopya edildiği aşılandığı ve bilincimizi taşıyan yapısınız yalnız Allahın bildiği bir olgu ve yapı olarak tanımlayabilirim. Doğrusunu yalnız Allah bilir.

  1. Evrende işleyen Zeka’ya “matema”; ilkelerinin keşfine “matematik” demiş Eski Yunan.. Evrendeki bu Ruh, “Cebir”, İbrahimi geleneklerdeyse Gabriel-Cebrail olarak aktarılagelmiş. Yani, sondaki -il ekinden hareketle İlahi Zeka!
   Cebra-il, İNSAN’ın insü-cin-melek-Beşer yönlerine değil, Kıvama getirilmiş Âdemliğinden (15:29) Sonsuza açılan ilahi boyuta ait.

   İlahi Kelamı = Öğretiyi sık sık zikreden > gündeminde tutan ve demlenen Beşerin bölük- pörçük, çatışan tüm parçalı alt kişilikleri (> cinler) Cebir ile kaynaştırılır – BÜTÜNLENİR, nefs mutmain olur (> melekleşir). Evrendeki Uyum – Zeka, Zihin Arzına da yansır.

   Beşer yönümüze ait bir meziyet olan Tefekkür, melekleri yani ilahi özellikleri – hisleri – manaları aralanmış Gönle indirir ve nurani basınçla Kalbi genişletir peyderpey.

   https://sonsuzlukkulesi.com/allahin-beser-ile-konusmasi/

   Melekler, İlahi Zeka’nın – RUH’un – Cebrail’in koklanmasına Gönül’den pencereler açacaktır. Pencereler “İçsel Ufkumuzda” 1000 yıllık mesafeye genişlediğindeyse, Mi’racımızın “Cismani” yönü (İsrâ) Birimsel Nefsin sınırlarında, Rabb’in katında nihayet bulur. Yolculuk, Cisimsiz, RUH ve Melekler ile En yüksek Ufka dek (53:1-18), HÛ’ya dönük devam eder, nasipse..

 39. Kul e`ûzü BiRabbil felak (felak: yaran çatlatan, parçalara ayıran,atom çekirdeğinin parçalanması : yani çekirdek inançlarımızın parçalanması)

  Ve min şerri ğâsikın izâ vekab: alaca karanlığın ışıksızlığın şerrinden..
  ( yani bilinçaltımızın karanlık mahzenleri,karanlık bilinçaltı)

  Ve min şerrin neffâsâti fiyl`ukad…karmaşaya üflenmiş nefeslerin olumsuz enerjisinden
  ( yani gürÜltülü bilinçaltı)

  Ve min şerri hâsidin izâ hased; isteksizin isteksizliğinin olumsuz enerjisinden
  ( yani saklı, bastırılmış duygularımız,gölgelerimizin,atalarımızın ilkel dönemlerinden miras dürtülerimiz)
  levh-i mahfuz dan alıntılarla)

 40. Hakîkat ;Yaşamı ve Bilgisi‘nin AÇIĞA ÇIKTIĞI
  bu açığa çıkma işlevi Kur`ân`da geçen “ca`l” ile mi tasvir ediliyor…
  bir de “halk” ile “ca`l” işlevlerinin ayrımı , birbirine göre işlevlerini merak ediyorum….

 41. “ceale” fiilinden bahsedelim ilk anlamıyla. Bu fiil Kur’an’da halihazırda “halk”/var edilmiş nesnelere, kişilere yüklenen sıfatları, üstlendikleri ‘vasıfları’ açıklamak için kullanılıyor.

  Âyetlerle örneklemek gerekirse,

  “ceale allahu’l-ka’bete’l-beyt’el-harame kıyamen linnas”

  “Allah, Kabe’yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayat ve güven) durağı yaptı/kıldı” âyetinde, “ceale” fiili Kabe’ye, Allah tarafından ‘belirli bir vasıf/işlev yüklendiğini, belli bir özellik verildiğini’ anlatmak için kullanılmış.

  “ve ceale kelimetellezine keferu sufla”
  “küfredenlerin sözünü alçak kıldı” ayetinde, küfredenlerin sözünün“alçak” kılınarak bir vasfa kavuşmasından bahsedilmiş.

  “Ve ceale el kamere fiy hinne nuren ve ceale el şemse siracen”
  “Onların içinde ayı bir nûr kılmış/yapmış,güneşi de bir kandil kılmış/yapmıştır.” Ay’a Nur; Güneş’e de Kandil olma özelliği veriliyor.

  Bu 3 örnek âyette olduğu gibi “ceale” fiili zaten var olan bir yapıya, nesneye bir vasıf/özellik kazandırıyor.

  Bir üst anlamıyla “halak”, manen var etme.. “aHLaK” sözcüğü de buradan gelir, ve bağlamda “ruhsal olgunlaştırma” olarak düşünülebilir.

  Hakîkat; Yaşamı ve Bilgisi‘nin AÇIĞA ÇIKMASI..
  Sürecin kendisi “Halak”, süreç sonunda edinilen vasıf ise “Ceale”.

 42. Peki bizim bilinç dışımız kozmik bilincin bilinç içiyse ve kozmik bilinç ile bizim bilincimiz bir birine karşılıklı konulmuş iki ayna gibiyse ve olayların eş zamanlı olarak algılanamaması ( zamanın çizgisel bir düzlemde algılamamız ) bizim ışık hızının altında bir algılama kapasitesine sahip olmamız sa. Işık hızına ise sadece uyku devresinde geçebiliyor sak. Yani aslında iç dış diye bir şey sadece 5 duyu organlarının bizi yavaşlatmasıyla oluşturulan bir ilahi ilizyonsa. Cinler ise Adem den önce yeryüzünde yaşamış ilkel insanların psişeleri ise ve Adem den sonrada insan Adem olma vasfını kazanamamış insanların psişeleri de cin vasıflarıyla kıyameti bekliyorlarsa . İki aynanın arasında isek ve hiçbir şey kaybolmuyor sa. Her şey olup bitmişse. Bu konuların insanlara karışık gelmesinin tek sebebi var o da zaman ilmine sahip olmamaları. Zaman ilmi ise teorik olarak anlatılabilir ve anlaşılabilir fakat insanın bunu kavramsallaştırıp gündelik hayata adapte etmesi içselleştirmesi ise aynanın kendi ledünün den ( katından) bir lütuf gibidir. Cinler vardır ve insanın ne içindedir nede dışındadır. Ne insandan ayrıdır ne insanla aynıdır. Cin ( şeytan ) insanın kamil insan olma çabasına muhalif halinden başka bir şey değildir. Pratik olarak söylemek gerekirse Cin veya şeytan fark etmez. İnsanın hakikatine secde etmeyen kendisini Kozmik bilinçten ( Esma-ül Hüsna dan ) ayrı yanılgısına düşmüş olan 5 duyu kaydına göre hareket eden insanın ta kendisidir. Ve bu yüzdendir ki biz namaz kılarız 5 vakit. Ötelerde bir tanrıya yaranmak için değil kendi hakikatimize olana inancımızı suretler aleminde delillendirmek için ( secde de hiçliğimizi bir anlık hissetmek için). Dünyanın en zor şeyidir belirli bir yaşa geldikten sonra namaza başlamak. Ama sen kendi hakikatine olan inancını suretler aleminde şekiller alemi de diyebiliriz şekli olarak göstermen gerek. Kural bu.. Şeytan dediğimiz şey sende ki Allah ın ilahi isimlerini ayrılık yanılgısıyla kendinden başka hiçbir şeyi gözetmeyerek kullanmandan suretle nen ve sen uyuduğunda sağa sola salça olan bir varlıktır. hem senden ayrı hem seninle aynıdır. paranın iki yüzü gibiyiz yani. Bu sitenin yazarı olan arkadaştan da Allah razı olsun. Çok yakından ilgiyle izliyorum sezgi ve aklı bu kadar güzel cem edilip remizli ilahi metinler yorumlanabilir. Kıyamet koptuğunda dostlar iyi kötü bütün amellerimiz suretlere bürünecek tekrar diriltildiğimiz de bambaşka bir aynada kendimizi ve amellerimizi seyir edeceğiz. Dünya aynası kırılmadan dostlar hakikatimize ( Allah ın isimlerinin manalarından oluştuğumuza ve öz de bir olduğumuza ) secde edelim Namaza başlayalım en azından farzları kılalım yada kılabildiğimiz vakitleri kılalım bencillikleri bırakalım. Hem bu dünyamız hem de ahiretimiz cennet olur İnşa Allah.

 43. Çok güzel bir yorum teşekkürler.
  “Cinlerim tepeye çıktı” gibi folklorik mirasların da derinliği olduğuna işaret ediyor galiba.
  Size birkaç sorum olacak sevgili Sonsuzluk Kulesi:

  Cinlerin insanları intihara sürüklemesi (intihar fikri direk cin oluşumu tarafından sesli dikte edilmesi) bu ne demek?
  Erkek veya dişi olmaları?
  İnsanlara aşık olup ilişkileri bozmaları
  Kemik yemeleri (kemiğim sembolizmi?)
  Kötülerinin akarsu kenarında, iyilerinin dağlarda yaşamaları (akarsu ve dağ sembolizmi)

  Şimdilik bu kadar, saygılar.

  1. Değerli Matta, aslında “cin” konusu üzerine bu ve diğer 2 yazıya dikkat ettiyseniz, bu soruların cevabını sizin halihazırda cevaplıyor olmanız lazım :).
   Ben gene özet bir cevap vereyim ;).
   Cinleri tepesine çıkan insan aslında o sırada Cin’dir.
   Güncel örnek.. Koronavirüslü olmadığı halde sırf bunun paniği ile intihar eden insanlar duyuyoruz. Hangi beyinsel güdü ile?
   Genişletirsek, insanların ezici çoğunluğu Cin olarak yaşıyor, daha doğrusu cinlerin(in)/bilinçaltı kişiliklerinin kontrolü altında..
   Şimdi buraya kadar, benim bu yazı içerisinde belirttiğim üzere cin konusunda enfüse/içe dönük bir yorum idi..

   Bir de gelenekte “cin” kelimesi aynı zamanda “yabancı/tanınmayan/bilinmeyen insanlar” anlamında da kullanılmıştır. Anlatılarda bu yabancı diyarlardan gelen insanlar Peygamberden Kuran dinlemiş, dinlendikleri yerde et yemiş vs. Bu anlatılar zaman içerisinde fizik-ötesi varlıklar üzerine yapıştırılınca bu anlam karışıklıkları ortaya çıkmış, ne yazık ki. Modern dünya insanı bizlere bir faydası olmadığı halde bizler de bunları ayıklamakla uğraşıp duruyoruz.

   Selamlar.

 44. S.a hocam yazınızı okudum her şey bilinçaltı ve beyin hastalıklarının anlattığınız şekilde bir psikolojik problemlerin yaşamda ortaya çıkan olaylar ile örtüşen tıbbi gerçekler. Fakat bunların dışında yine farkında olunması gereken bazı varlıklarında insana musallat edilebilmesi ya da musallat olduğunda kişinin hayat tarzında yaşamında ve düşüncelerinin gerisinde kalarak sürekli aralıklar ile anı hallere sürüklenmesinde dini olarak eksikliğinden midir yoksa kendisinin bu tür şeylere karşı koruma altında tutacağı halde bulunmadığından mıdır? Bende iki şekilde de rahatsızlık ve korunmasız olmamam gereken bir hal var.. Hem tıbbi hem dini konuda kendimi fark etmeye başlasam da yaşadığımla yaptığımı anlamak mümkün bile değil. Bir de uzun bir zamandır böyle Hallerde çok travmalar yaşayıp stres ve dar bir hayat içinde bulundum. Kendimin de yeni yeni farkında olarak hallerimin farkında olmaya başladım. Kendime de vakıf olmak istiyorum ama bunu yapamıyorum henüz. Öneriniz ve adımın atılması gereken ilk durum ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Hayatımı devam ettirmek zorundayım ve bu hallerden kurtulmak ve korunmak istiyorum. Teşekkürler.

 45. Hocam bir de artık en çok farkında olduğum ve dikkat etmeye gayret göstereceğim bir zamanda bir anda nasıl oluyorsa her şeyi aynı duruma götüren bir kasvetin içinde buluyorum kendimi. Hem kendimi perişan ediyorum hem de aynı döngü içerisinde kayboluyorum. Tıbbi yönden ve dini yönden ve kendi yaptıklarım yönünden kendimi koruma altında alabilmenin yolunu aydınlatırsanız sevinirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir